POSTOPEK IZVEDBE PROJEKTA

1. KORAK – SVETOVANJE/PROJEKTIRANJE

 • 1.1.  Idejna zasnova in predstavitev predlagane rešitve naročniku
  • – Izdelava idejne zasnove na osnovi želja in zahtev naročnika za najprimernejšo tehnično rešitev, ki že upošteva vse fizikalne omejitve in grob izbor tehnološke opreme.
  • – Predstavitev predlagane tehnične rešitve projekta skupaj s podrobno finančno oceno stroškov izvedbe naročniku.
  • – Naročnikova odobritev predlagane rešitve in uskladitev vseh tehnoloških zahtev.
 • 1.2.  Projektiranje krmilnega sistema z izdelavo vezalnih načrtov in seznamom vseh vgrajenih komponent
  • – Izdelava projektne rešitve in ustrezne projektne dokumentacije (PGD, PZI).
  • – Izdelava elektro vezalnih načrtov z razporeditvijo elementov v krmilnih omarah in pultih.
  • – Priprava celotnega seznama materiala za naročilo vgrajenih komponent.

2. KORAK – IZDELAVA

 • 2.1.  Dobava krmilno­regulacijskih komponent ter stikalne in pomožne opreme.
 • 2.2.  Izdelava in vezava krmilnih omar, upravljavskih pultov ter drugih naprav.
  • – Izdelava krmilne omare z vsemi izrezi, razsvetljavo, klimo, filtri, ventilatorji …
  • – Namestitev vseh elementov na montažno ploščo skladno z elektro dokumentacijo.
  • – Ožičenje vseh elementov in celotnega krmilja do priključnih sponk ali konektorjev.
 • 2.3.  Izdelava programske opreme krmilja, vmesnikov HMI in nadzornega sistema.
  • – Izdelava osnovne programske opreme za funkcionalno delovanje zasnovanega krmilja (program PLC).
  • – Izdelava programske opreme za vmesnik HMI z grafičnimi simboli in slikami.
 • 2.4.  Preizkušanje osnovnega funkcionalnega delovanja krmilja in zaščit.
  • – Namestitev programske opreme in nato funkcionalni preizkus delovanja enot I/O ter ostalega krmilja.
  • – Nastavitev električne zaščite strojne in programske opreme.
 • 2.5.  Pregled objekta in izmera strojev ter naprav pri naročniku
  • – Izvedba vseh potrebnih izmer za namestitev krmilja in druge pomožne opreme na objektu montaže.
  • – Izdelava nosilne konzole in pomožne konstrukcije za namestitev celotne elektro opreme.
 • 2.6.  Izdelava kabelskih tras in kabliranje
  • – Izdelava in namestitev nosilne konzole, kabelske police, cevi in kabelske trase.
  • – Polaganje močnostnih energetskih kablov in drugih krmilnih ter signalnih vodnikov.

3. KORAK – NAMESTITEV

 • 3.1. Namestitev krmilno­regulacijske opreme in vseh pomožnih naprav (krmilne omare, končna stikala, merilniki pretoka, tlaka, temperature, sile …)
 • – Namestitev vse elektro opreme, ki se ustrezno mehansko zaščiti.
 • 3.2. Vezava in električni priklop vseh komponent krmilnega sistema.
 • – Priključitev vseh komponent elektro opreme.
 • – Izvedba vseh povezav ozemljitve in izenačitve potenciala.

4. KORAK – PREIZKUŠANJE

 • 4.1. Preizkušanje in nastavitev vseh mejnih in referenčnih položajev naprave.
 • – Priklop elektro opreme na napajanje in izvedba vseh nastavitev stikal, senzorjev, dajalnikov …
 • – Ustrezna umeritev merilnih naprav in nastavitev vseh referenčnih tokov.
 • 4.2. Funkcionalni preizkus delovanja in zagon.
 • – Začetek funkcionalnega preizkušanja celotne opreme po posameznih stopnjah in v celoti.
 • 4.3. Izvedba električnih meritev.
 • – Po funkcionalnem preizkusu in vseh uspešno izvedenih testih sledi izvedba meritev ter preizkus delovanja električnih zaščit.
 • – Izdelava merilnega protokola izvedenih meritev.
 • 4.4. Optimiziranje strojne in programske opreme.
 • – Ustrezna optimizacija opreme do najustreznejših lastnosti delovanja celotne naprave ali linije.

5. KORAK – DOKUMENTACIJA/PREVZEM

 • 5.1. Izdelava elektro projekta izvedenih del PID, navodil za delo in vzdrževanje
 • 5.2. Predaja projektne dokumentacije naročniku
 • 5.3. Končni prevzemni test s funkcionalnim preizkusom in verifikacijo dogovorjenih rezultatov