STORITVE PODJETJA ATES

Svetovanje na področju vodenja in avtomatizacije tehnoloških procesov v industriji, avtomatizacija in računalniško vodenje strojev ter proizvodnih procesov, izdelava projektne dokumentacije, izdelava električnih krmilj in nadzornih sistemov v industriji, izdelava aplikativne programske opreme, nadzor porabe energije in omejevanje električne konice v industriji, proizvodna informatika.

POSTOPEK IZVEDBE PROJEKTA

Proizvodno informacijski sistemi uporabniku omogočajo informacijsko sledljivost materiala ali nekega izdelka skozi celoten proces proizvodnje, vključno z nadzorom uporabljene tehnologije in tehnoloških procesov. So nadgradnja SCADA in krmilnih sistemov ter so vezni člen med proizvodnjo in poslovnim informacijskim sistemom. Uporabnikom omogoča znižanje proizvodnih stroškov, izboljšanje kakovosti izdelkov, povečanje izkoriščenosti opreme, zmanjšanje porabe energije in celovit nadzor proizvodnje.  

Proizvodna informatika omogoča:
 •   zajemanje in obdelavo procesnih podatkov iz strojev,

 •   ustvarjanje tehnoloških procesov in njihov prenos v delovni stroj,

 •   celovite informacije o sledljivosti surovin, materialov ali izdelkov skozi vse faze tehnoloških procesov v proizvodnji,

 •  nadzor nad tehnologijo in pregled morebitnih odstopanj dejanske tehnologije od predpisane,

 •   spremljanje in analizo učinkovitosti proizvodnega procesa,

 •   pregled porabe posameznih ali vseh energentov za določen proces ali izdelek,

 •   obvladovanje delovne storilnosti, zastojev in izkoristkov strojev,

 •   obvladovanje vzrokov zastojev in učinkovitosti vzdrževanja,

 •   obveščanje in opozarjanje na kritične ali ključne dogodke,

 •   povezovanje z drugimi informacijskimi sistemi,

 •   brezpapirno poslovanje in hitrodostopen arhiv,

 •   informatizacijo tehnoloških in proizvodnih procesov v industriji,

 •   distribucijo krmilno­regulacijske opreme,

 •   vzdrževanje in servisiranje industrijske elektro opreme,

 •   optimiziranje proizvodnih strojev in linij v industriji,

 •   obnovo in modernizacijo zastarelih električnih krmilj v industriji,

 •   izvajanje elektromontažnih del v industriji,

 •   izvajanje elektro meritev v industriji.